تعداد تصاویر
 • 65,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • 125,000 تومان
 • 70,000 تومان
 • 60,000 تومان
 • 65,000 تومان
 • 40,000 تومان
 • 69,500 تومان
 • 42,000 تومان

3 دختر حوا

 • 65,000 تومان

شافاك در كتاب «سه دختر حوا» رويكردي اجتماعي و فرهنگي دارد. او در اين كتاب از دغدغه‌ها و محدوديت‌هاي زنان امروزي در كشورهاي در حال توسعه به خصوص تركيه مي‌گويد و مشكلات و تفاوت نسل آن‌ها را با خانواد‌هايشان به تصوير مي‌كشد. او زنان را در چالش‌هاي مختلف كه در دنياي مدرن گريبان‌گيرشان شده است از جمله عشق و شكست به بازي مي‌گيرد و تصويري از زندگي زن امروز را به مخاطب نشان مي‌دهد. شافاك بازگو كننده‌ي مشكلات زنان است، زيرا در جامعه هر سياستي ظالمانه و مستبدانه‌اي اجرا شود اولين گروه آسيب‌پذير زنان هستند و به شدت زندگي شخصي‌شان تحت تاثير قرار مي‌گيرد.

عشق رمانتيك (اكت و آر اف تي در روابط كمك به عمق بخشيدن به صميميت و حفظ تعهدات مطلوب مراجعين با استفاده از درمان پذيرش و تعهد و نظريه چارچوب رابطه‌اي)

 • 82,000 تومان

تفاوت انواع عشق (رمانتيكء مشفقانه و دلبستگي) و تاثير هركدام بر دوام رابطهء سبك‌هاي متنوع عشق از اروس تا پراگماء رابطه عشق و رفتار جنسيء تاثير مخرب زبان و انديشه بر عشق و ... از جمله مباحث ژرف و مفصلي است كه در اين كتاب مورد تحليل قرار مي‌گيرد. نويسندگان به طور مستند نشان مي‌دهند كه چگونه ازدواج موفق موجب سلامت جسمي و رواني و به طور معناداري موجب طول عمر مي‌شود. از آن‌جا كه عشق موجب نشاط و سرخوشي زايدالوصف مي‌شود به همان شدتء با فروپاشي روابط عاشقانه مركز درد رواني و جسمي در مغز فعال و ناكامي ناشي از آن عذاب‌آور مي‌ شود. در مجموعء اين اثر راهنمايي واقع بينانه و موثر جهت بهبود روابط زناشويي بر اساس پذيرش و تعهد و نظريه چارچوب رابطه‌اي است. مطالعه كتاب به روان‌شناسانء روانپزشكانء مشاوران و همه متخصصاني كه با زوج درماني و مطالعه خانواده در ارتباط هستندء توصيه مي‌شود.

روش‌هاي پژوهش در خانواده درماني

 • 150,000 تومان

پيشگامان اوليه خانواده درماني خود را پژوهشگر قلمداد مي‌كردند و هيچ تمايزي بين درمانگر و پژوهشگر وجود نداشت، به رغم پيشرفت‌هايي كه در حوزه روش‌شناسي اتفاق افتاده است هنوز پژوهش‌ها با روش‌هاي سنتي و بر پايه مشاهدات اندك انجام مي‌شود و از سوي ديگر با گذشت بيش از 60 سال از پيدايش دانش خانواده درماني هنوز از روش‌هايي كه متكي بر تفكر شهودي است بهره مي برند و از يافته‌هاي پژوهش هاي معتبر كمتر استفاده مي‌شود. در نتيجه محصول پژوهشي قابل قبولي توليد نمي‌شود و متخصصان باليني روش كار خود را بر اساس پژوهش‌هاي غيرقابل قبول قرار مي‌دهند و از طرف ديگر اين يافته‌ها وارد حوزه عمل نمي‌شوند. هدف عمده اين كتاب توصيف آموزش روش‌هاي پژوهش و نشان دادن مزاياي كاربردي روش‌شناسي چندبعدي در اين حوزه است. مولفان اميدوارند اين كتاب افق و درك خواننده را از مولفه‌هاي روش هاي پژوهش افزايش دهد و شكافي كه بين پژوهشگران باليني و متخصصان اين روش درماني ايجاد شده است بر طرف نمايد. اميدواريم كه خواننده مطالب زيادي را از روش‌هاي توصيف شده بياموزد. اين كتاب به منظور حصول اين اهداف تدوين شده و در قالب 21 فصل به خواننده ارائه مي‌شود.

ديدگاهي كل‌نگر درباره استرس (مقابله موثر و رشد)

 • 125,000 تومان

شايد در هيچ دوره‌اي از تاريخ بشر ، به اندازه عصر حاضر ، مردم از هر طبقه و قشري در معرض استرس نبوده‌اند . از اين رو و با توجه به تاثير استرس بر سلامت جسمي ، رواني و اجتماعي انسان ، بررسي همه جانبه آن در شاخه‌هاي متنوع علوم مورد تاكيد قرار مي گيرد . اثر جاضر در 16 فصل ، استرس را از جنبه‌هاي فيزيولوژي ، رواني ، زيستي ، اجتماعي و فرهنگي و … مورد مطالعه دقيق علمي قرار مي‌دهد . راه‌هاي مقابله با استرس ، سنجش راهبردهاي مقابله‌اي ، بررسي مولفه‌هاي رشد و … از جمله مباحثي است مه مورد بررسي دقيق قرار مي‌گيرد . مولف با تسلطي مثال زدني ، با رويكردي يكپارچه و به ياري پژوهش‌هاي نوين و فراتر از رويكردهاي تقليل گرا ، استرس را تصوير و تحليل مي‌كند .

تكنيك تحليلي برش‌هاي باليني

 • 70,000 تومان

رويكرد تحليلي پيچيده است. آنچه تئوري روانكاوي را از كار باليني تحليلي جدا مي‌كند توجه به اين پيچيدگي در اجراي تكنيك تحليلي است. هر فصل اين كتاب مباني اساسي روانكاوي مانند انتقالء مقاومتء تعبير خوابء و... را پوشش مي‌دهد. اما در روانكاوي معاصر مباني نيز پيچيده‌تر شده‌اند و لذا تكنيك نيز به تبع آن پيچيده‌تر خواهد شد. در اين كتاب تلاش كرده‌ام تا اين پيچ و خم‌ها با انبوهي از مثال‌هاي باليني و توضيحاتي كه متعاقب هر مثال آمده‌اند شفاف و قابل درك شوند. اين مجموعه از برش‌هاي باليني نتيجه بيش از 20 سال كار با بيمارانم است و همچنين بيماراني را كه دانشجويان تحت سوپرويژنم ارائه كرده‌اند به اين مجموعه افزوده‌ام. واضح است كه هدفم كمك به رشد حساسيت‌هاي خواننده هنگام روانكاوي و روان‌درماني تحليلي است.

فردا همين امروز است (5 گام براي پذيرش تغيير)

 • 60,000 تومان

غلب ما در برابر تغييرات و شرايط محيطي منفعل ايم. در حقيقت انفعال در ناخودآگاه ما قرار داد. اگر به زندگي خود نگاهي بيندازيد، متوجه مي‌شويد شرايط زندگي دائما در حال تغيير است و شرايط امروز با ديروز بسيار متفاوت است. ديگر شرايط ثابت و قابل پيش‌بيني وجود ندارد. تنها موضوع قابل پيش‌بيني تغيير است. تغيير و تحول مداوم مي‌تواند باعث افت روحيه و كاهش بازدهي يا تبديل به فرصتي سرنوشت‌ساز شود. اين ما هستيم كه بايد قدرت عمل در تغيير داشته باشيم و تحت هر شرايطي فرصت‌هاي بهتري بسازيم، اما اگر داراي اين خصيصه نيستيد، فراموش نكنيد كه به دست آوردن آن كار دشوار و دور از ذهني نيست. در اين كتاب نويسنده، تحولات احتمالي پيش رو، علت مقاومت در برابر تغييرات و دلايل ترس از آن‌ها را بخوبي شناسايي مي‌كند و مسير استفاده از فرصت ها را به خواننده نشان مي‌دهد….

درمان كندي پردازش اطلاعات دركودك و نوجوانان (راهنماي والدين و مربيان)

 • 48,000 تومان

دنياي امروزء دنياي پرشتابي است. به همين دليل عامل سرعت و عملكرد سريع در تفكر و واكنش‌هاي مناسب و به‌هنگامء از اهميت خاصي برخوردار است. بعضي از كودكان در زمينه پردازش اطلاعاتء ذاتا سريع هستندء اما برخي ديگرء براي اين منظور به زمان بيشتري نياز دارند. اين كتاب ضمن پرداختن به مشكل كندي سرعت پردازش و ارائه ارزيابي‌هايي در جهت شناسايي و درك بهتر اين مشكلء راهكارهايي عملي براي مقابله با آن را در اختيار خوانندگان قرار مي‌دهد.

دوباره بينديش (توانايي دانستن ندانسته‌ها)

 • 65,000 تومان

اين كتاب، فراخواني براي رها كردن دانش و عقايد منسوخ، و نيز تثبيت خودانگاره‌مان نه بر اساس ثبات رأي بلكه با اتكا بر انعطاف‌پذيري است. گرانت اعتقاد دارد كه در صورت تسلط بر هنر بازنگري و تجديدنظر، شرايط بهتري براي موفقيت‌هاي كاري خواهيد داشت و زندگي‌تان راضي‌كننده‌تر خواهد شد. تجديدنظر مي‌تواند كمك‌حال شما در زمينه خلق راهكارهاي جديد براي مسائل كهنه و اصلاح راهكارهاي قديمي براي مسائل جديد باشد. اين كار، مسيري براي يادگيري بيشتر از اطرافيان و زندگي با حسرت‌هاي كمتر است. يكي از نشانه‌هاي خرد، آگاهي از موعد رهاسازي تعدادي از ارزشمندترين ابزارها -و برخي از محبوب‌ترين بخش‌هاي هويت- خودتان است.

سياره خداوند

 • 40,000 تومان

مجموعه «كتاب‌هاي تماس» كوششي است براي آشنايي با حوزه پژوهشي نويني كه به پرسش‌ها، انديشه‌ها و چالش‌هاي مشترك سه ساختار معرفتي علم، فلسفه و دين‌ مي‌پردازد؛ حوزه‌اي كه در آن اين سه ساحت معرفتي با يك‌ديگر «تماس» پيدا مي‌كنند.

ربات عاشق

 • 69,500 تومان

ربات عاشق، داستان كوله‏ گردي به نام ماركو است. او در سفر به شهري پيشرفته با مؤسسه‌اي آشنا مي‏شود كه سفرهاي مجازي برگزار مي‏كند. ماركو براي تجربه «شبيه‏‌سازي يك سفر»، لباس مخصوص مي‏پوشد و به وسيله سلول شبيه‌ءساز به «دنياي مجازي» وارد مي‏شود. جذابيت‏هاي بي ‏انتهاي دنياي مجازي و سفرهاي شبيه‏‌سازي باعث مي‏شود، ماركو براي ماه‌ها در سلول شبيه‌‏ساز زندگي كند. سلول شبيه‏‌ساز همانند چراغ جادو، تمام آرزوهاي ماركو را برآورده مي‏سازد. او از همين سلول شبيه ‏ساز به تمام جاهاي زيباي دنيا سفر مي‏كند، به گذشته مي‏رود، براي راه‌اندازي كسب و كار آموزش مي‏بيند، عاشق مي‏شود، ازدواج مي‏كند، بچه‏ دار مي‏‏شود و در نهايت، سفرِ شبيه‌‏سازي شده به «مرگ» را تجربه مي‌كند كه ...... كتاب حاضر در قالب داستان، از سبك زندگي و كسب و كار به همراه آينده‌‏اي كه در انتظار بشر است، سخن مي‏گويد و نشان مي‏دهد كه چگونه انسان با كمك «فناوري» به دنياي جديدي از زندگي وارد مي‏شود.

بازي‌هاي هوشيارانه (شامل 60 فعاليت سرگرم‌كننده تمرين توجه‌آگاهي و مراقبه با كودكان نوجوانان و خانواده‌ها)

 • 56,000 تومان

معمولاً تمرين‌هاي توجه‌آگاهي تداعي‌گر آرام نشستن است، اما بي‌حركت ماندن براي كودكان و نوجوانان به‌ويژه وقتي ذهنشان درگير است، كار دشواري است. كتاب «بازي‌هاي هوشيارانه» اصول و مباني توجه‌آگاهي را در قالب بازي‌هاي ساده و تمرينات فيزيكي سازمان‌يافته به والدين و كودكان معرفي مي‌كند. خانم سوزان كايزر گرينلند نويسنده و مربي توجه‌آگاهي و مراقبه است. او در اين كتاب به شيوه‌اي جالب و قابل فهم مجموعه‌اي از مهارت‌هاي زندگي را به كودكان، نوجوانان و والدين آموزش مي‌دهد تا بتوانند ارتباط رخدادهاي دروني و بيروني خود را با خرد و شفقت بيشتري همراه كنند؛ و فرصتي فراهم آورده تا با هم ياد بگيرند و به هم ياد بدهند. كتاب شامل 60 بازي است كه به روشي مفرح كودكان را با تمرين‌هاي تنفس، تكنيك‌هاي توسعۀ توجه، تمركز، آگاهي حسي و شناسايي و تنظيم احساسات و مهارت‌هاي ديگري مثل مهرباني، قدرداني، صبوري، خويشتن داري، شفقت و همدلي آشنا مي‌كند. با اينكه اين بازي‌ها براي بچه‌ها نوشته شده است، براي بزرگسالان هم مي‌تواند سرگرم كننده و جذاب باشد. كتاب، به والدين و مراقبين كمك مي‌كند تا آگاهي، توجه، تعادل و شفقت به خود را پرورش دهند زيرا مي‌تواند اثر قدرتمندي بر همۀ افراد، به ويژه كودكان داشته باشد.

فمينيست درماني (مجموعه نظريه‌هاي روان‌درماني)

 • 42,000 تومان

اين كتاب تلاشي كوچك براي توضيح و تفهيم درست فمينيسم و فمينسيت‌درماني است. متاسفانه اين واژه با هر پيشوند و پسوندي كه همراه شود اولين تفسيري كه در ذهن مردم ايجاد مي‌كند طرفداري از زنانء آن هم صرفا به دليل مونث بودن آنها‌ست. فمينيست‌درماني مختص زنان نيست بلكه براي ياري رساندن به همه كسانيء اعم از زن و مردء است كه با قالب‌هاي از پيش تعيين شده زنانگي و مردانگي در تعارض هستند و نمي‌توانند خود و نقش‌هاي تحميل شده به خود را در درون آن تعاريف تنگ بگنجانند و احساس اسارت و حقارت نكنند. اين شرايط به احساس بي كفايتيء ناشادي و نارضايتي از خود مي‌انجامد و انواع اختلالات رواني را دامن مي‌زند. انگشت اشاره فمينيست‌درماني به سوي تبعيض‌ها و ستم‌ها و فشارهاي غير منصفانه محيطي است كه گاهي به طور برابر ولي متفاوت به زنان و مردان وارد مي‌كند و به آنها اجازه نمي‌دهند خود را آنگونه كه بايد بشناسند.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه 1