مجموعه ويدئوهاي مدرسه‌ي زندگي

 مجموعه ويدئوهاي مدرسه‌ي زندگي به زبان فارسي، از طريق كانال تلگرامي به همين نام  و با هدف نشر دانش و ارتقاي سليقه و انتظار رسانه‌اي در فضاي مجازي در دسترس ما قرار گرفته است و بخشي از پروژه‌ي «اوليس» دكتر ايمان فاني محسوب مي‌شوند.

اين سری ويديوها صرفا مروری بر تاريخ انديشه، ادبيات، جامعه شناسی، روانشناسی، هنر و .. است و طيف وسيعی از عقايد و سلايق را از شرق و غرب در بر خواهد گرفت كه وقتی كامل شود، بازتاب منصفانه‌ای از روند تفكر بشر در قرون اخير بدون قضاوت يا جانبداری از يك ايسم يا ايسم ديگر خواهد بود. در اين ميان اگر كسی واله و شيدای يك تفكر شود و باقی را ناديده بگيرد مقصر خود اوست و از تعصب خود صدمه ديده است