فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

هنر نوآوري (درس‌هايي از خلاقيت در ساخت محصولات جهاني)

  • 53,000 تومان

همه دربارة خلاقيت و نو‌آوري صحبت مي‌كنند. اما ايديو عملا انجامش داده است. هنر‌ نوآوري به تفصيل انديشه‌هاي قابل عمل را دربارة نحوة ساختن فرهنگ نوآوري و سازماني كه خلاقيت در آن امري عادي به نظر آيد. فراهم مي‌آورد. اين كتاب با تاكيد بجا بر اعمال مديريتي، از خود يك اثر برجسته و خواندني براي تمام كساني كه در هر سازمان مي‌خواهند در آنچه مي‌كنند بهتر شوند، خلق مي‌كند. - جفري پفرر، استاد دانشكدة بازرگاني استنفورد، و نويسندة‌ شكاف بين دانستن و عمل كردن

صفحه‌ی 1