فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

بيماري‌هاي رواني

  • 37,000 تومان

اين كتاب شامل مسايل اساسي روان‌شناسي مرضي بوده و به آن دسته از اختلالات رواني كه به شكل بيماري‌هاي رواني بر نشانگان مبتني هستند از ديدگاه جديد روش طبقه‌بندي‌ بيماري‌هاي رواني مي‌نگرد. كتاب از ده فصل تشكيل شده و عناوين آن عبارتند از: طبقه‌بندي بيماري‌هاي رواني، سازمان يافتگي‌هاي مرضي اضطراب، سازمان يافتگي‌هاي مرضي هراس، سازمان يافتگي‌هاي مرضي وسواس، سازمان يافتگي‌هاي هيستريايي، اختلالات عاطفي، سازمان يافتگي‌هاي پارانويايي، سازمان يافتگي‌هاي مرضي روان‌گسيختگي، بررسي شخصيت در بيماري روان‌دردمندي، روان‌شناسي مرضي صدمات مغزي. علاوه بر فصول ياد شده، الگوي مصاحبه با بيمار رواني، تست افسردگي بك، تست شخصيت كتل و مقياس اضطراب كتل نيز ضميمة كتاب حاضر مي‌باشند.

صفحه‌ی 1