فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

گروه‌درماني براي معتادان

  • 30,000 تومان

سابقه مصرف مواد مخدر به قدمت زماني كه بشر به خواص طبي برخي گياهان پي‌برد و متوجه تغيير احساسات و هيجانات پس از مصرف آن‌ها شد برمي‌گردد به تدريج سوء مصرف مواد جزيي از اسلوب زندگي شد. در اين ميان برخي از مواد ماندگاري مقبوليت و شيوع بيشتري پيدا كرد مثل مواد افيوني ،الكل، سيگار حشيش ، كوكائين و ...

صفحه‌ی 1