فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

فصلنامه فرم و نقد 3

  • 20,000 تومان

مجله فرم و نقد نشريه‌اي تخصصي است در زمينه نقد سينما، نقد ادبيات و بعد نقد تجسمي تئاتر. با رويكرد فرم، نقد مي‌كند. چرا كه بر اين باور است كه محتوا از پس فرم مي‌آيد نه از پيش آن.

حماسه‌سراي سينما (كوروساوا و سينمايش)

  • 98,000 تومان

كوروساوا با شناخت دقيق، احترام، اتكا و استناد به فرهنگ و سنن ژاپن، از عناصر فرهنگي غرب بهره مي‌گيرد و از آن خود مي‌كند، مرعوب هيچ‌كس، و هيچ‌چيز نمي‌شود، او هنرمندي پرشور و ديالكتيسيني سنتزكار در تفكر و در ساختار است كه هرچيز غير ژاپني را به فضايي، بافتي و شخصيتي ژاپني، و الگوهاي ژاپني تبديل مي‌كند. گذشته و حال را پيوند مي‌زند. رئاليسم و تاريخ را، وسوسه و وسواس رئاليستي او به درونكاوي آدم‌ها، و نيز دغدغه‌اش نسبت به موقعيت ژاپن امروز، او را بر آن مي‌دارد كه به ترسيم دقيق و آرام گذشته نزديك و حتي دور بپردازد و حماسه‌سرايي كند.

صفحه‌ی 1