فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
هنر روان‌درماني
  • 50,000 تومان
  • با تخفیف: 50,000 تومان
يونگ
  • 49,000 تومان
  • با تخفیف: 49,000 تومان

هنر روان‌درماني

  • 50,000 تومان

بايد خواند؛ هرچه بيشتر، بهتر. زماني كه تصور كنيم به حد كافي مي‌دانيم كارمان تمام است. علم آبي است كه هرچه بيشتر بنوشي، تشنه‌تر مي‌شوي. تشنگي اصيلي كه در ژرفاي سرت انساني جاي دارد. اما اين تمام قصه نيست. دانش در هر رشته‌اي كه باشد زماني منجر به خلاقيت مي‌شود كه با هنر بياميزد. علم تار است و هنر، پود. و علم بدون خلاقيت، مكتوبات بايگاني‌ شده‌اي است، عقيم و تنها. روان‌درماني و به‌خصوص نوع تحليلي آن، هنري بس ظريف است كه خواننده اين سطور با مطالعه كتاب، بهتر مي‌تواند آن را احساس و درك نموده و به آن انس گيرد. دكتر آنتوني استور گرچه در مكتب يونگ روانكاوي را آموخت، اما همانگونه كه در مقدمه كتاب آورده، متأثر از بسياري از مكاتب روانكاوي است.

يونگ

  • 49,000 تومان

يونگ از متنفذترين متفكران روان‌شناسي است و مانند فرويد، مرزهاي معهود اين رشته را در نورديد و روان‌شناسي را با علوم مختلفي از ادبيات و اسطوره شناسي گرفته تا باستان شناسي و خرد كهن پيوند داد. او در حوزه روان‌درماني به تجربه هاي شگرفي دست يافت و ميراث فكري عظيمي از خود بر جاي گذاشت. يونگ در زمانه‌اي مدافع معنويت شد كه تاكيد بر ساحت جسمي و كالبدشناختي آدمي، سكه رايج محافل علمي بود. از اين حيث ، ساحت نظري او تقابل تامل‌برانگيزي با بسياري از نگاه‌هاي متداول به دنياي درون آدمي دارد.كتاب حاضر به رغم حجم مختصرش، مي‌كوشد تا كليتي از نظريه هاي يونگ به دست دهد. نگاه نقادانه آنتوني استور به يونگ و تطبيق آثار او با ديگر نظريه‌هاي روان‌شناسي، به خصوص نظريه كلاين، سبب شده تا بتواند به ارزيابي متفاوتي دست يابد و خواننده را به تامل بيشتر و كاربست خلاقانه‌تر دانسته‌هايش، چه درباره يونگ و چه درباره ديگر رويكردها برانگيزد.

صفحه‌ی 1