فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 73,000 تومان
  • 65,000 تومان

زندگي و مسائل

  • 73,000 تومان

اكنون سوال اين است كه آن كه من و تو انسان بالغ در جست و جويش هستيم و برايمان به عنوان يك ضرورت و نياز مطرح است، كدام جنبه دوستي است؟ آيا دوستي‌اي كه ما اكنون مي‌طلبيم آن چيزي است كه زماني به حكم كيفيت‌هاي فطري به آن نياز داشته‌ايم، يا دوستي به عنوان يكي از ابزار و اجزا شخصيت؟ واضح است كه آن نياز فطري اوليه اكنون ديگر در ما نيست. زبرا سال‌هاست كه از وضعيت ناتواني جسمي و روحي خارج شده‌ايم و در حقيقت نياز فطري به دوستي و حمايت نداريم. ما اكنون دوستي به عنوان يك نياز شخصيتي را با دوستي به عنوان يك نياز فطري اشتباه مي‌گيريم.

نامه‌اي به نديده‌ام

  • 70,000 تومان

... هر نماز آغاز يك توبه است؛ اعترافي است متواضعانه با اين معنا كه: اي رحمت واسعه، اي مهربان، خطاي مرا بر من ببخش؛ من براي حفظ فطرت خويش كه عنايت و امانت تو بود نزد من، قصور ورزيدم. هستي من امانت پاك و نيالوده‌اي بود؛ تجلي پاك حضرت تو بود و من امانت پاك و شكوهمند را ارزان فروختم؛ به آن جفا كردم. نورانيت آن را به ظلمت بدل كردم. اكنون در ساحت قدسي و كبريايي تو سر سجود فرود مي‌آورم؛ توبه مي‌كنم؛ به خاك مي‌افتم تا شايد كبرها و پيرايه‌هايي كه به خود بسته‌ام فرو ريزد، و بار ديگر شايستگي حضور و وصل را پيدا كنم. اي بخشنده‌ي مهربان و اي روشنايي نامتناهي، از تو مي‌خواهم اين گمشده در توهمات را به ساحت نوراني خود راه دهي! اي همه رحمت، به اين گمشده كمك كن تا ستايش او از وحدانيت تو چنان با خلوص و حضور باشد كه با ذكر «لا اله الا الله» اين قطره سرگشته و بي‌پناه بار ديگر به درياي رحمتت متصل و در آن محو و فنا بشود.

تفكر زائد

  • 65,000 تومان

تفكر زائد پندار و توهمي است كه در لباس انديشه متجلي ميگردد. تا زماني كه اين نوع تفكر و در حقيقت توهم حاكم بر ذهن است زندگي و هستي انسان در ابري از تيرگي خواهد گذاشت بي‌هيچ هدف و مسير روشن و بدون كمترين تسلط بر زندگي.

هله (هله يعني توجه‌دادن آدميان به امري خطير)

  • 41,000 تومان

در هستي ما خشم و نفرت مانند سيلي عظيم خودش عامل حركت و ارضاي خودش است، حال آنكه حسنات شيوه‌هايي است نمايشي، دفاعي و تاكتيكي كه انسان به حكم ضرورت انطباق در يك رابطه ناهنجار و پرآزار، خود را در پناه حرمت و تقدس آنها قرار داده است. ما با شوق و رغبت خشم مي‌ورزيم و با اكراه و بي‌ميلي، مهر. اگر به روابط توجه كنيم مي‌بينيم افراد با صفات نيك فقط بازي مي‌كنند، در رابطه‌ي با آنها جدي نيستند، تا آنجا كه توجيه پيدا كنند و راه دست‌شان باشد از عمل به آنها اجتناب مي‌ورزند و موضوع را به ادا و وانمود برگزار مي‌كنند. نشان واضح اين امر چهره‌ي كريه، پرخشم و ناهنجار زندگي و روابط آدميان است.

انسان در اسارت فكر

  • 73,000 تومان

اگر ما از فريب زمان آزاد مي‌شديم رابطه‌مان با من، با اين عفريتي كه در وجودمان لانه كرده است يك كيفيت همين الان و همين‌جايي پيدا مي‌كرد. اي كاش به آن درجه از ادراك و آگاهي مي‌رسيديم كه مي‌ديديم اين عفريت چگونه دارد با فريب زمان زندگي ما را مي‌بلعد و تباه مي‌كند. چگونه دارد زندگي ما را در پوچي هدر مي‌دهد. چگونه يك زندگي سطحي، نمايشي و پرنكبت را بر ما تحميل كرده است و ما داريم در فريب فرداي اين عفريت، زندگي واقعي و پرمعنايي را از دست مي‌دهيم.

نامه‌اي به نديده‌ام (شوميز)

  • 20,000 تومان

... هر نماز آغاز يك توبه است؛ اعترافي است متواضعانه با اين معنا كه: اي رحمت واسعه، اي مهربان، خطاي مرا بر من ببخش؛ من براي حفظ فطرت خويش كه عنايت و امانت تو بود نزد من، قصور ورزيدم. هستي من امانت پاك و نيالوده‌اي بود؛ تجلي پاك حضرت تو بود و من امانت پاك و شكوهمند را ارزان فروختم؛ به آن جفا كردم. نورانيت آن را به ظلمت بدل كردم. اكنون در ساحت قدسي و كبريايي تو سر سجود فرود مي‌آورم؛ توبه مي‌كنم؛ به خاك مي‌افتم تا شايد كبرها و پيرايه‌هايي كه به خود بسته‌ام فرو ريزد، و بار ديگر شايستگي حضور و وصل را پيدا كنم. اي بخشنده‌ي مهربان و اي روشنايي نامتناهي، از تو مي‌خواهم اين گمشده در توهمات را به ساحت نوراني خود راه دهي! اي همه رحمت، به اين گمشده كمك كن تا ستايش او از وحدانيت تو چنان با خلوص و حضور باشد كه با ذكر «لا اله الا الله» اين قطره سرگشته و بي‌پناه بار ديگر به درياي رحمتت متصل و در آن محو و فنا بشود.

صفحه‌ی 1