فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

پايان‌نامه نويسي

 • 25,000 تومان

كليه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكتري در پايان تحصيلات خود لازم است پژوهشي تحت عنوان پايان‌نامه يا رساله را تهيه و ارايه نمايند، كه چكيده فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو در دوران تحصيل مي‌باشد. پايان‌نامه مانند هيچكدام از درس‌هاي دوران تحصيل نمي‌باشد و در آن حفظ كردن مطرح نيست، فعاليت هدفمند دانشجو است كه با راهنمايي استاد راهنما و مشاور انجام مي‌شود، و بيانگر توان پژوهشي دانشجو و مشاركت او در دانش بشري مي‌باشد.

تشخيص و درمان اختلال وسواسي جبري و اختلال‌هاي مرتبط بر اساس DSM 5 (به همراه مقياس‌هاي سنجش)

 • 33,000 تومان

اين كتاب در مجموع از شش فصل تشكيل شده است. فصل اول به بررسي اختلال وسواسي ـ جبري و اختلال‌هاي مرتبط مي‌پردازد. فصل دوم راجع به مصاحبه تشخيصي بر اساس DSM 5 مي‌باشد. فصل سوم درباره تشخيص‌هاي افتراقي اختلال‌هاي وسواسي ـ جبري است و در فصل چهارم ابزارهاي تشخيصي اختلال‌هاي وسواسي ـ جبري آمده است. فصل پنجم مربوط به سبب‌شناسي و فصل ششم در رابطه با درمان اختلال وسواسي ـ جبري تنظيم شده است...

تشخيص و درمان اختلال‌هاي اضطرابي بر اساس DSM 5 (به همراه مقياس‌هاي سنجش)

 • 46,000 تومان

اين كتاب در مجموع از شش فصل تشكيل شده است. فصل اول به بررسي اختلال‌هاي اضطرابي مي‌پردازد. فصل دوم راجع به مصاحبه تشخيصي بر اساس DSM 5 مي‌باشد. فصل سوم درباره تشخيص‌هاي افتراقي اختلال‌هاي اضطرابي است و فصل چهارم ابزارهاي تشخيصي اختلال‌هاي اضطرابي آمده است. فصل پنجم مربوط به سبب‌شناسي و فصل ششم در رابطه با درمان اختلال‌هاي اضطرابي تنظيم شده است.

تشخيص و درمان اختلال‌هاي افسردگي بر اساس DSM 5 (به همراه مقياس‌هاي سنجش)

 • 38,000 تومان

اين كتاب در مجموع از شش فصل تشكيل شده است. فصل اول به بررسي اختلال‌هاي افسردگي مي‌پردازد. فصل دوم راجع به مصاحبه تشخيصي بر اساس DSM 5 مي‌باشد. فصل سوم درباره تشخيص‌هاي افتراقي اختلال‌هاي افسردگي است و در فصل چهارم ابزارهاي تشخيصي اختلال‌هاي افسردگي آمده است. فصل پنجم مربوط به سبب‌شناسي و فصل ششم در رابطه با درمان اختلال‌هاي افسردگي تنظيم شده است...

آزمون اندريافت موضوع تي اي تي (كارت‌ها و كتاب راهنما)

 • 75,000 تومان

كتاب حاضر از 6 بخش تشكيل شده است. بخش اول مربوط به معرفي آزمون، مبناي نظري و كاربردي آن مي‌باشد. بخش دوم به ويژگي‌هاي روان‌سنجي آزمون اختصاص داده شده است. در بخش سوم دستورالعمل اجرا آمده است. بخش چهارم به توصيف كارت‌ها، پاسخ‌هاي رايج و معناي پنهان كارت‌ها پرداخته است. بخش پنجم مربوط به تفسير تصاوير مي‌باشد و در بخش ششم تجزيه و تحليل داستان‌ها و استخراج نتايج ذكر شده است.

وكسلر بزرگسالان تجديدنظر شده (وي اي آي اس آر)

 • 235,000 تومان

در مقياس‌هاي هوشي وكسلر، به جاي آنكه سوال‌ها به صورت سطوح سني تنظيم شوند، سوال‌هاي مشابه به صورت آزمون‌هاي فرعي در آمده‌اند و به ترتيب دشواري فزاينده در هر آزمون فرعي قرار گرفته‌اند. از اين لحاظ در اين مقياس‌ها از طرحي شبيه طرح آزمون‌هاي گروهي استفاده شده است كه در آزمون هوشي استنفرد ـ بينه ديده نمي‌شود. يكي ديگر از ويژگي‌هاي اين مقياس‌ها اين است كه دو مجموعه آزمون كلامي و عملي در آن‌ها منظور شده كه بر مبناي آن‌ها مي‌توان به طور مجزا هوش‌بهر كلامي و هوش‌بهر عملي محاسبه كرد. مقياس‌هاي وكسلر علاوه بر اين براي اندازه‌گيري هوش عمومي به كار مي‌روند.

وكسلر كودكان تجديدنظر شده (وي اي اس سي آر) وكسلر 3

 • 180,000 تومان

وكسلر با تنظيم سوال‌هاي آزمون بر حسب محتوا و با در نظر گرفتن امتيازي براي هر سوال، توانست علاوه بر نمره كل، براي هر يك از خرده آزمون‌ها نيز نمره جداگانه‌اي به دست آورد و بدين ترتيب توانايي‌اي مختلف آزمودني را تحليل كند. علاوه بر مقياس امتيازي، وكسلر در آزمون خود مواد جداگانه‌اي را براي تعيين هوش عملي تدوين كرد و اين مجموعه را هوش عملي ناميد. در نگارش مطالب سعي شده است روايي و سادگي جملات رعايت شود. ولي تاكيد مي‌كند كه اجراي آزمون نياز به آزمون‌گر آموزش ديده و با تجربه دارد، و انتظار دارد افراد غير متخصص از اجراي آن خودداري نمايند و براي اجراي اين آزمون علاوه بر ديدن دوره آموزشي، چند مورد تجربه علمي زير نظر آموزش‌دهنده ضروري است.

راهنماي اجرا و تفسير آزمون اندريافت موضوع تي اي تي

 • 21,000 تومان

كتاب حاضر از 6 بخش تشكيل شده است. بخش اول مربوط به معرفي آزمون، مبناي نظري و كاربردي آن مي‌باشد. بخش دوم به ويژگي‌هاي روان‌سنجي آزمون اختصاص داده شده است. در بخش سوم دستورالعمل اجرا آمده است. بخش چهارم به توصيف كارت‌ها، پاسخ‌هاي رايج و معناي پنهان كارت‌ها پرداخته است. بخش پنجم مربوط به تفسير تصاوير مي‌باشد و در بخش ششم تجزيه و تحليل داستان‌ها و استخراج نتايج ذكر شده است.

راهنماي آزمون هوش وكسلر كودكان

 • 25,000 تومان

وكسلر با تنظيم سوال‌هاي آزمون بر حسب محتوا و با در نظر گرفتن امتيازي براي هر سوال، توانست علاوه بر نمره كل، براي هر يك از خرده آزمون‌ها نيز نمره جداگانه‌اي به دست آورد و بدين ترتيب توانايي‌اي مختلف آزمودني را تحليل كند. علاوه بر مقياس امتيازي، وكسلر در آزمون خود مواد جداگانه‌اي را براي تعيين هوش عملي تدوين كرد و اين مجموعه را هوش عملي ناميد. در نگارش مطالب سعي شده است روايي و سادگي جملات رعايت شود. ولي تاكيد مي‌كند كه اجراي آزمون نياز به آزمون‌گر آموزش ديده و با تجربه دارد، و انتظار دارد افراد غير متخصص از اجراي آن خودداري نمايند و براي اجراي اين آزمون علاوه بر ديدن دوره آموزشي، چند مورد تجربه علمي زير نظر آموزش‌دهنده ضروري است.

آشنايي با آزمون‌سازي و آزمون‌هاي رواني

 • 130,000 تومان

در اين كتاب ابتدا مفاهيم كلي اندازه‌گيري، تاريخچه كاربردي و طبقه‌بندي انواع آزمون‌هاي رواني معرفي مي‌شوند. پس از آن اصول روان‌سنجي در قالب چند فصل به طور جداگانه تحت عناوين انواع سؤال‌هاي آزمون و طرز تهية آنها، تجزيه و تحليل سؤال‌ها، روش‌هاي آماري مورد استفاده در آزمون‌سازي و ويژگي‌هاي روان‌سنجي و اجرا و نمره‌گذاري آزمون‌ها مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرند. فصل‌هاي بعدي به نظريه‌هاي هوش، سنجش شخصيت، سنجش هوش، سنجش رغبت‌ها نگرش‌ها و ارزش‌ها اختصاص يافته است.

اندازه‌گيري هوش كودك 2 (آزمون ريون سياه و سفيد)

 • 50,000 تومان

در اين كتاب، ابتدا آزمون مازهاي پرتئوس همراه با دستورالعمل اجرا و شيوه نمره‌گذاري و جدول تعيين بهره‌ هوشي ارائه شده است. اين آزمون‌ براي تشخيص بهره هوشي كودكان عقب‌مانده ذهني ابزار مناسبي است. سپس آزمون ماتريس‌ها پيشرونده ريون (سياه و سفيد) به انضمام دستورالعمل اجرا به صورت انفرادي و گروهي و نرم‌هاي مختلف و كليد تصحيح پاسخنامه مربوطه آمده است.

اندازه‌گيري هوش كودك 1 (آزمون ريون رنگي)

 • 40,000 تومان

امروزه براي اينكه افراد بتوانند در زندگي اجتماعي نقش خاص خود را ايفا كنند و شغل مناسب احراز كنند بايد مهارت‌هاي ويژه‌اي را كسب كنند، براي كسب مهارت و تخصص نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي زياد است، اگر در انتخاب افراد جهت آموزش مهارت و تخصص دقت كافي مبذول نشده و به توانايي‌ها و استعداد افراد توجه نشود سرمايه‌ها هدر خواهد رفت. يكي از توانايي‌هايي كه تشخيص آن جهت برنامه‌ريزي تحصيلي و شغلي ضروري است تعيين ميزان هوش افراد است. كشوري كه در سرمايه‌گذاري‌هاي خود از سرمايه هوش ملي استفاده كند با سرعت راه ترقي را خواهد پيمود، لذا پي بردن به توانايي‌هاي هوشي افراد يكي از ضروري‌ترين نياز براي تعليم و تربيت آنان مي‌باشد. اين كتاب آزمون ريون كودكان را همراه با اطلاعاتي در زمينه تاريخچه آزمون‌ها، خصايص اصلي و فرعي و طبقه‌بندي آن‌ها و دستورالعمل ريون در اختيار خوانندگان عزيز قرار مي‌دهد.

صفحه‌ی 1