فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

علم‌النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي (روانشناسي اسلامي)

  • 35,000 تومان

علم‌النفس يكي از مفاهيم بنيادين در روانشناسي به شمار مي‌آيد تا آنجا كه برخي از انديشمندان اين دو را مترادف دانسته‌اند و اظهار داشته‌اند كه روانشناسي همان علم‌النفس و علم‌النفس به معني روانشناسي است. شناخت نفس از يك سو به مباني فلسفي نيازمند بوده و از سوي ديگر نيازمند اصول علمي و مباني ديني و اسلامي است. هدف اساسي تدوين اين اثر آشنايي با مفاهيم انسان‌شناسي و علم‌النفس از ديدگاه روان‌شناختي و اسلام (با تاكيد بر ديدگاه دانشمندان اسلامي) است. اميد است خوانندگان ارجمند به خصوص دانشجويان عزيز با مطالعه اين اثر به اهميت مباني اسلامي در روانشناسي پي برده باشند.

روانشناسي رفتار جنسي (نظريه‌ها و ديدگاه‌ها)

  • 20,000 تومان

مفاهيم اوليه‌اي كه در روان‌شناسي مورد بررسي قرار گرفته، غريزة جنسي، انگيزة جنسي، ميل جنسي و رفتار جنسي است و در ديدگاه‌هاي مختلف روان‌شناسي، تفاسير متفاوتي در مورد عشق و محبت، رفتار جنسي و چگونگي ارضاي آن مطرح شده است. اين كتاب به بررسي ده نظرية روان‌شناسي پيرامون رفتار جنسي پرداخته و به عنوان منبعي علمي براي دانش‌پژوهان در اين زمينه به شمار مي‌رود. علاوه بر نظريه‌هاي روان‌شناسي، از يك سو، در اين كتاب ديدگاه اسلام مبتني بر آيات قرآن و سخنان پيشوايان دين در خصوص رفتار جنسي و ارضاي ميل جنسي در چارچوب ازدواج، و از سوي ديگر، انحرافات جنسي مورد بررسي قرار گرفته است.

صفحه‌ی 1