فیلترها

توليد كننده

هري-كرمر

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 25,500 تومان

بهترين باش

  • 25,500 تومان

فرازهايي از كتاب: ـ كاربست سبك رهبري ارزش‌مدار، عامل تغيير در فرد، سازمان، گروه، جامعه و جهان است. ـ ارزش‌هاي ما بايد از طريق كارها، تصميم‌ها و چگونگي رفتارمان با ديگران، قابل مشاهده باشند. ـ رهبري ارزش‌مدار، راهي براي انديشيدن و عمل كردن در همه رده‌هاي سازماني است. ـ بدون شالوده‌اي استوار از اصول ارزش‌مدار، خلق يك سازمان پايدار بسيار دشوار است...

رهبري بر پايه ارزش‌ها

  • 24,500 تومان

فرازهايي از كتاب: - به عنوان يك رهبر ارزش‌مدار بايد همواره از خودتان بپرسيد: من چه نوع الگويي براي ديگران هستم؟ - رهبران ارزش‌مدار به جاي نگراني درباره خود و سازمان، در صدد تاثيرگذاري مثبت بر دنياي بيرون مرزهاي شركت‌شان هستند. - فروتني خالصانه به شما كمك مي‌كند كه بپذيريد بهتر يا بدتر از ديگران نيستيد و بايد با هر كس محترمانه و منصفانه رفتار كنيد. و...

صفحه‌ی 1