فیلترها

توليد كننده

محمدرضا-نايينيان

مرتب سازی
تعداد تصاویر

متون روانشناسي به زبان انگليسي همراه با ترجمه فارسي

  • 40,000 تومان

اين كتاب كه متون روان‌شناسي به زبان انگليسي است، شامل ترجمة فارسي و واژه‌نامة كامل بوده و از نظر محتواي درسي به دو بخش تقسيم مي‌گردد: روان‌شناسي عمومي و روان‌شناسي باليني. در بخش اول به علم روان‌شناسي، زيست‌شناسي رفتار، اصول يادگيري، حافظه، تفكر و زبان، انگيزش، هيجان، رشد، شخصيت، نگرش‌ها و رفتار غيرعادي پرداخته شده و بخش دوم نيز شامل تعريف روان‌شناسي باليني، مصاحبة باليني، آزمون روان‌شناختي، سنجش رفتاري، روان‌كاوي و رفتاردرماني مي‌شود.

صفحه‌ی 1