فیلترها

توليد كننده

ماكس-پلانك

مرتب سازی
تعداد تصاویر

علم به كجا مي‌رود

  • 17,500 تومان

ممكن است كه بعضي از فرضيه‌ها يا پيشنهادهاي علمي كه در كتاب پلانك آمده‏، روزي كهنه شود، ولي استنتاجات فلسفي آن كهنه‌شدني نيست و اين كتاب پيوسته يكي از كتاب‌هاي مورد روجوع و استناد خواهد ماند. مردمي كه زندگي خود را وقف خدمت به علم كرده‌اند‏ فراوانند و انواع مختلف دارند، البته همه آنان تنها به‌خاطر خود علم نيست كه در اين راه پا گذاشته‌اند. بسياري از آنان رو به درون معبد علم آورده‌اند تا فرصتي به دست آرند و هنرمندي خاص خويش را به نظر برسانند.

صفحه‌ی 1