فیلترها

توليد كننده

دايا-ساري-چكرن

مرتب سازی
تعداد تصاویر

تغيير سرنوشت و درمان با سنگ‌هاي قيمتي و جواهرات

  • 40,000 تومان

اين كتاب دربارة خصوصيات شفابخش سنگ‌ها و نيز سنگ‌هاي مناسب براي استفادة متولدين ماه‌هاي مختلف صحبت كرده و مجموعة كاملي را در زمينة خصوصيات شفابخش سنگ‌هاي قيمتي، رنگ‌ها و كريستال‌ها ارائه مي‌دهد. نويسنده براساس سال‌ها تحقيق و تجربه در زمينة درمان، اعتقاد دارد كه سنگ‌هاي قيمتي، رنگ‌ها و كريستال‌ها قدرت ايجاد تغييرات روحي را دارند و قادرند كه انسان‌ها را شفا بخشند.

صفحه‌ی 1