فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

مباني مشاوره و راهنمايي

  • 85,000 تومان

اين كتاب عمدتا براي دروس مقدماتي مشاوره و راهنمايي و استفاده اشخاص و رشته‌هايي تدوين شده است كه به دنبال يك برداشت جامع از خدمات مشاوره‌اند. خواننده در اين كتاب با يك بحث كلي و گسترده درباره مشاوره مواجه مي‌شود، نه با برخورد عميقي كه دانشجويان رشته مشاوره طي دوران كسب تخصص خود با آن روبرو مي‌شوند.

روان‌درماني خانواده (متن كامل)

  • 63,000 تومان

اين كتاب براي درمانگراني است كه در صدد ابداع فنون جديد جهت حل مشكلات مردم و نيز مربيان روان‌درماني است كه در پي تدريس مهارت‌هاي ويژه هستند. مطالب كتاب حاضر دربارة اين موضوعات مي‌باشد: ريشه‌هاي خانواده‌درماني، گروهبندي خانواده‌درمانگران، درمان حل مشكل، اجراي نخستين مصاحبه، دستورالعمل دادن، ارتباط به زبان كمي و استعاره، تسلسل و سلسله مراتب، مراحل درمان، ازدواج درماني به صورت يك مثلث، مشكلات تربيت درمانگر، مسائل اخلاقي درمان.

خانواده و خانواده‌درماني

  • 45,000 تومان

خانواده براي حفظ تعادل خود در مقابل تغيير، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفي مقابله مي‌كند. رفتار نابهنجار معلول رفتار متقابل و رقص تراجعي اعضاي خانواده با يكديگر در صحنه خانواده است. لذا برچسب‌هاي سنتي و متداول‌ بيماري‌هاي رواني مثل اسكيزوفرني، پارانوئيد، افسرگي و غيره در خانواده‌درماني معناي ديگري پيدا مي‌كند. از نظر خانواده‌درمانگر، فردي كه سيستم خانواده او را به عنوان بيمار معرفي مي‌كند، فقط بيمار شناخته شده يا ‹‹بيمار معلوم›› است. لذا بنا به مفروضات خانواده‌درماني، درمان فردي هم نوعي درمان خانوادگي است.

فنون مشاوره و روان‌درماني گروهي

  • 105,000 تومان

فرضيه اصلي كتاب حاضر اين است كه فنون، هرگز جريان اصلي كار گروهي را تشكيل نمي‌دهد. اين فرضيه، دلالت‌هاي بسياري دارد. از جمله اين كه تاكيد را بر اعضا و رهبر گروه، و كيفيت رفتار متقابل آنها مي‌گذارد. به نظر ما آنچه اين رابطه را دشوار كند، تسهيل‌گرانه نيست. لذا فنون وسيله‌اند، نه هدف. نبايد پشت فنون مخفي شد، نبايد آنها را به مراجع‌ تحميل كرد. بايد از آنها براي بسط معرفت و آگاهي استفاده كرد. فنون اساسا در خدمت مراجع‌اند، نه در خدمت درمانگر.

صفحه‌ی 1