فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

تجربه مدرنيته (هر آنچه سخت و استوار است دود مي‌شود و به هوا مي‌رود)

  • 80,000 تومان

اين كتاب ازخلال شماري از انواع و انحاي قرائت پيش مي‌رود و بسط مي‌يابد:قرائت متوني چون فاوست گوته،مانيفست كمونيست،ياداشت‌هاي زيرزميني،وبسياري ديگر،ولي در عين حال مي‌كوشم محيط‌هاي جغرافيايي و اجتماعي را نيز قرائت كنم.محيط‌هايي چون شهرهاي كوچك،محوطه‌ي ساخت و سازهاي بزرگ،سدها،بلوارهاي پاريسي ،تفرجگاه‌هاي پترزبورگ،بزرگرراه‌هاي نيويورك ؛ وبالاخره قرائت زندگي آدميان خيالي و واقعي، از دوره‌ي گوته گرفته تا عصر ماركس و بودلر ودر نهايت، دوره و زمانه خودمان. مدرن بودن يعني زيستن يك زندگي سرشار از معما و تناقض. مدرن بودن يعني اسير شدن در چنگ سازمان‌هاي بوروكراتيك عظيمي كه قادر به كنترل و غالبا قادر به تخريب همه‌ي اجتماعات ،ارزش‌ها و جان‌ها هستند؛وبا اين همه دست بسته نبودن در پيگيري عزم راسخ خويش براي مقابله با اين نيروها ،جنگيدن به قصد تغيير جهان اين نيروها و تصاحب آن براي خومان. براي مدرن بودن بايد هم انقلابي و هم محافظه كار بود:مهياي تحقق امكانات جديد در عرصه تجربه و حادثه و ماجرا،هراسان از آن اعماق نيهليستي كه فرجام بسياري از ماجراجوي‌هاي مدرن است.و مشتاق و جوياي آفرينش ودرآويختن به امري واقعي ،آن هم درست در زماني كه همه چيز دود مي شود و به هوا مي رود. اين كتاب مي كوشد غناي معنوي فرهنگ مدرنيستي را براي مردان و زنان كوچه و بازار و همه‌ي انسان‌هاي مدرن احيا كند. و نشان دهد چگونه براي همه ما مدرنيسم همان رئاليسم است.

فلسفه معرفت و حقيقت

  • 35,000 تومان

هيچ بخشي از فلسفه نيچه گيج‌كننده‌تر از... آنچه به طور كلي معرفت‌شناسي او خوانده مي‌شود، نيست... مع‌هذا، به احتمال قوي، هيچ بخش ديگري از فلسفه او را نمي‌توان، به لحاظ مسائل و علائق امروزي، مهمتر و جذاب‌تر شمرد.

صفحه‌ی 1