فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

آزمون پيشرفته ادراكي بينايي فراستيگ (تشخيص و درمان)

  • 24,000 تومان

استفاده از اين آزمون براي اهداف تشخيصي و درماني براي تمامي مشاوره ودرمان‌گران كه آن را به خوبي آموزش ديده باشند مجاز است. به علاوه استفاده از آن، بدون اهداف تشخيصي، مخاطره‌اي در پي ندارد.

صفحه‌ی 1