فیلترها

توليد كننده

ونداد-شريفي---بهرنگ-شادلو---زهرا-شهريور

مرتب سازی
تعداد تصاویر

مصاحبه باليني ساختاريافته براي اختلال‌هاي دي اس ام فايو (نسخه بالين‌گر مصاحبه‌كننده)

  • 30,000 تومان

در اين كتاب مي‌خوانيم: پاسخ‌نامه خلاصه تشخيصي SCID-5-CV. بررسي كلي. اپيزودهاي خلقي. علائم سايكوتيك و مرتبط با سايكوز. تشخيص افتراقي اختلال‌هاي سايكوتيك. تشخيص افتراقي اختلال‌هاي خلقي. اختلال‌هاي مصرف مواد. اختلال مصرف الكل. فهرست علائم ترك. اختلال‌هاي اضطرابي. اختلال وسواسي - جبري. اختلال وسواسي - جبري و اختلال استرس پس از سانحه.

صفحه‌ی 1