فیلترها

توليد كننده

ونداد-جليلي

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 16,000 تومان

حلبي‌آباد

  • 16,000 تومان

حيات از حيات تغذيه مي‌كند و هيچ چاره‌ ديگري نيست. حيات كوره‌اش را به سوزاندن حيات روشن مي‌سازد: آن هم نه حياتِ عام بلكه حيات شخصي، حيات يكتا و تكرارنيافتني هر فرد. وقتي هم هيچ چيز باقي نمانده باشد تا در شعله‌ها بيفكنندش، آتش خاموش مي‌شود. با اين همه... اين سرنوشت يك تن از نوع بشر نيست. ديگران هم هستند، ديگراني بس انبوه و پرشمار كه هر كدام حيات خودش را مي‌زيد و درمي‌گذرد. نجوايي كه شنيده بود، آن نجواي بسيار بعيد، يا آن كه بسيار كوچك، صدايي ناچيز، مثل صدايي از خانه عروسك، چيزي كه دريافتنش ميكروسكوپ مي‌طلبد، پيامي از مكاني ديگر با خود مي‌آورد.

صفحه‌ی 1