فیلترها

توليد كننده

هادي-پناهي---نسرين-حسيني‌رمقاني

مرتب سازی
تعداد تصاویر

درمان شناختي رفتاري افسردگي در كهنه سربازان و نظاميان

  • 37,000 تومان

درمان شناختي- رفتاري (CBT) درماني ساختاريافته، محدود از لحاظ زماني و متمركز بر اكنون است كه به بيماران از جمله افراد افسرده، در ايجاد راهبردهايي براي اصلاح الگوهاي فكري يا شناخت‌هاي كژكار، هيجانات و رفتارهاي ناسازگار ياري مي‌رساند. كتاب حاضر در 5 فصل اصلي سازمان‌يافته است: الف) نظريۀ شناختي- رفتاري و شيوه‌اي كه اين نظريه تبديل به درمان مي‌شود، ب) ساختار جلسۀ CBT، پ) مداخلاتي كه در مرحلۀ آغازين درمان رخ مي‌دهند، ت) مداخلاتي كه در مرحلۀ مياني درمان رخ مي‌دهند، ث) مداخلات مرحلۀ پاياني درمان. در سراسر اين 5 فصل، براي نشان دادن كاربرد راهبردهاي شناختي و رفتاري، مثال‌هاي موردي بر مبناي تجربۀ باليني آورده شده است. به‌علاوه توصيه‌هاي مفيدي براي به كار بردن راهبردها و غلبه بر موانع رايجي كه اغلب درمانگران با آنها روبرو مي‌شوند آورده مي‌شود. در اين كتاب بر مؤلفه‌ها و فرايندهاي درماني خاصي نيز تأكيد شده است تا از اين طريق به موضوعات رايجي كه به هنگام استفاده از CBT با كهنه سربازان و نظاميان ديده مي‌شود، پرداخته شود. سودمندي اين كتاب به دليل آموزش كاملاً اصولي CBT در درمان اختلال افسردگي، جذابيت آن را هم در محيط‌هاي نظامي و هم در ميان دانشجويان و نيز روان‌شناسان ساير ارگان‌ها و مراكز درماني دوچندان كرده است.

صفحه‌ی 1