فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

هادي-صمديه---نسترن-فريورراد--طليعه-سعيدي-رضواني

مرتب سازی
تعداد تصاویر

راهنماي فراشناخت در تعليم و تربيت

  • 62,000 تومان

اين كتاب پوشش جامعي از مباني نظري فراشناخت و كاربردهاي آن در عمل تربيتي را به قلم تعدادي از متخصصان روانشناسي و تعليم و تريبت و با تلفيقي انديشمندانه از آخرين يافته‌هاي روانشناسي تربيتيء علوم شناختي و فناوري كه بر غناي كتاب افزوده استء ارائه مي‌دهد. پرداختن به پيچيده‌ترين مهارت زباني يعني نوشتن كه آموزش آن نياز به فراگيري مهارت‌هاي شناختي و فراشناختي بسياري دارد و در نظام‌هاي تعليم و تربيتي نيز توجه كمتري به آن شدهء ارائه مدل‌هاي مفهومي و كاربردي فراشناختي در تبيين و درك فرايندهاي حل مساله در كودكانء‌ توجه به كاربرد مباني نظري خودتنظيمي و فراشناخت در محيط‌هاي يادگيري هوشمند و ارائه مباحث نقادانه و مبتني بر پژوهش نسبت به قلمرو نظري فراشناخت از جمله امتيازات عمده اين اثر است.

صفحه‌ی 1