فیلترها

توليد كننده

نيلوفر-خوانساري

مرتب سازی
تعداد تصاویر

قدرت خودتلقيني (روش كاربردي براي دست‌يابي به ثبات شخصيت)

  • 15,000 تومان

نويسنده در اين كتاب روشي كاربردي براي دستيابي به ثبات شخصيت، آرامش، روشن‌بيني و تسهيل درمان بيماري‌ها ارائه كرده است. همچنين دلايل روابط علي و چگونگي استفاده از آن را نيز بيان كرده است. مباحث كتاب عبارتند از: تلقين‌پذيري، ناهشياري، تسلط بر خويشتن، خودتلقين‌درماني، تلقين تجربي، تلقين درماني، تلقين تربيتي.

آموزش گفتار (براي مسلط بودن جالب يودن توانا بودن)

  • 12,000 تومان

آموزش گفتار در نه فصل، راه و رسم داشتن بياني ساده، روشن و روان را آموزش مي‌دهد. عناوين اين فصول عبارتند از: ضرورت داشتن بياني قاطع و روشن، نخستين تمرين‌هاي بازآموزي، توانايي‌هاي فكري شما: انديشه‌ها و دانش، توانايي‌هاي بيان شما: واژه‌ها و جمله‌ها، توانايي‌هاي آوايي‌ شما: صدا و طرز بيان، توانايي‌هاي رواني شما: هوش و اراده، هنر بحث و گفتگو، هنر در جمع سخن گفتن، سخنوري به مناسبت‌هاي گوناگون.

صفحه‌ی 1