فیلترها

توليد كننده

نيك‌نژاد

مرتب سازی
تعداد تصاویر

اسرار هاله انساني

  • 52,000 تومان

من، تيوزدي رامپا مي‌باشم. اين تنها نام من و اكنون نام قانوني من است و من بنام ديگري جواب نمي‌دهم . نامه‌هاي زيادي برايم مي‌رسد كه در آن مرا با نام‌هاي عجيب و غريبي كه سر هم شده‌اند مي‌خوانند چنين نامه‌هايي فورا بدرون سبد كاغذهاي باطله مي‌روند، زيرا همانطوري كه گفته‌ام نام من تيوزدي لوبسانگ رامپا است.

صفحه‌ی 1