فیلترها

توليد كننده

نوشين-مجلسي---فرشيد-مراديان

مرتب سازی
تعداد تصاویر

پرورش مهارت‌هاي دروني روان‌درماني (راهنماي تمرين مدبرانه)

  • 64,000 تومان

تا به حال پيش آمده است كه در مواجهه با مرجع‌هاي تحريك‌كنندهء خشمگينء خاموشء يا ناپايدار درمانده شويد؟ آيا مي‌خواهيد در كمك به افرادي با مشكلات جدي چون روان‌زخمء اعتياد و علائم همبود نقش موثرتري ايفا كنيد؟ مراجع‌ها مي‌توانند واكنش‌هاي هيجاني شديدي در درمانگران برانگيزند كه از آن به عنوان اجتناب تجربه‌اي يا انتقال متقابل نام برده مي‌شود. براي بودني موثر به هنگام تجربه چنين واكنش‌هاي چالش‌انگيزيء ضروريست درمانگران ظرفيت روان‌شناختي خويش براي حفظ خودآگاهيء هم‌آهنگيء و انعطاف‌پذيري باليني را افزايش داده باشند. راهنماي حاضر با عرضه ورزه‌هاي تمرين مدبرانه به شيوه‌اي دقيق و كاربردي به شما كمك مي‌كند با تسلط براي اين مهارت‌هاي دروني درمانگر موثرتري براي مراجع‌هاي چالش‌انگيزتان باشيد و از كارتان نيز لذت بيشتري ببريد. رومينير با روايت داستان‌هايي درباره صخره‌نورديء خلبانيء و راندن اتوبوس گردشگري با خواننده ارتباطي شخصي برقرار مي‌كند و همسو با آن به ترسيم طرحي پرورشي دست مي‌يازد كه با تمام شيوه‌هاي اصلي درمان سازگار است و درمانگران با سطوح حرفه‌اي متفاوتء از كارورزان مبتدي گرفته تا بالينگران با تجربهء مي‌توانند از آن بهره‌ياب شوند.

صفحه‌ی 1