فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

نوشين-شاهنده

مرتب سازی
تعداد تصاویر

مواجهه فمينيسم با تكنولوژي

  • 55,000 تومان

آيا تكنولوژي به‌لحاظ جنسيتي بي‌طرف است، يا ذاتاً داراي سوگيري‌هاي جنسيتي است؟ آيا تكنولوژي برساخته‌اي مردانه است؟ آيا در عصر تكنولوژي كه همه‌چيز متحول شده، روابط و مناسبات جنسيتي نيز تغيير كرده است؟ بسياري از فمينيست‌ها انحصار مردانه در تكنولوژي را منبع مهم قدرت مردان، و ضعف مهارت‌هاي تكنولوژيك زنان را عاملي مهم در وابستگي زنان دانسته‌اند. اين كتاب كوششي است در راه ارائۀ رويكردي منسجم براي تحليل روابط متقابل جنسيت و تكنولوژي. جودي وايسمن مي‌كوشد تحليل فمينيستي تازه‌اي عرضه كند؛ تحليلي كه در آن از يك‌سو با تعيّن‌گرايي تكنولوژيك مخالفت مي‌شود و از سوي ديگر اين آموزه كه استفادۀ انسان‌ها از تكنولوژي است كه اثرات مفيد و مخرب آن را مشخص مي‌كند، به چالش كشيده مي‌شود. پيشنهاد او دفاع از رويكرد «شكل‌گيري اجتماعي» است كه طبق آن، تكنولوژي همواره شكلي از معرفت، نوعي شيوۀ عمل و محصولي اجتماعي است. درنتيجه، تكنولوژي محصول تعارض‌ها و مصالحه‌هاست و تبعات آن تا حد زيادي به توزيع قدرت و منابع ميان گروه‌هاي مختلف جامعه وابسته است. فصول مختلف كتاب به بررسي تكنولوژي‌هاي مربوط به كار دستمزدي، توليدمثل، خانه‌داري، طراحي شهري و حمل‌ونقل اختصاص دارند و در هر فصل نقش مناسبات جنسيتي در شكل‌گيري و توسعۀ تكنولوژي و نيز نقش تكنولوژي در حفظ يا تغيير اين مناسبات به بحث گذاشته مي‌شود.

صفحه‌ی 1