فیلترها

توليد كننده

محمد-هوشمند-ويژه

مرتب سازی
تعداد تصاویر

هنر مديريت به روش خردمندان شرق

  • 55,000 تومان

هيچ‌چيز ارجمندتر از روشن‌نگري نيستء هيچ‌چيز زيباتر از صداقت و پرهيزگاري نيست. آن كه صداقت و پرهيزگاري روشن‌بينانه دارد ارجمند استء گرچه آدمي معمولي باشدء آن كس كه ندارد ارجمند نيست گرچه پادشاه است. لذا آموزگاران و مديران بايد از نهادينه نشدن شرافت و پرهيزگاري در نهاد خود بيمناك باشندء نه از نداشتن اختيار و قتدار.

طريقت ذن

  • 45,000 تومان

شما چون روزنه‌اي هستيد كه جهان هستي از طريق آن نگاه كرده و به كشف خود مي‌پردازد!

روانشناسي زنان

  • 45,000 تومان

روان‌شناسي زنان يك گرايش تخصصي در چارچوب گرايش روان‌شناسي است كه از محتوي، پژوهش و نظرية كافي برخوردار است. اين كتاب دربارة زن بودن نگاشته شده و زنان را از جنبه‌هاي مختلف زيست‌شناختي و فيزيولوژيك، فرهنگي و اجتماعي بررسي كرده است. به علاوه با ديدگاه مبتني بر رشد و تحول شناختي و عاطفي، زنان را از دورة جنيني و از بدو تولد تا سالمندي با مردان مقايسه كرده و بر مسائل روان‌شناسي و بهداشت جسماني و رواني زنان تأكيد نموده است. همچنين برخي الگوهاي رفتاري را كه تاكنون كمتر به آن پرداخته شده، از جمله رفتار جنسي زنان را مورد مطالعه قرار داده است.

واقعيت‌درماني در روان‌پزشكي (روان‌درماني از راه شناساندن و وادار كردن درمان‌جو به پذيرش واقعيت‌ها يا درمان هدايت‌كننده به سوي واقعيت)

  • 35,000 تومان

توجه كافي و عشق ورزيدن به كودكان، براي سلامت روان آنان در آينده، بسيار بااهميت است. بعضي از افراد، در برهه‌هايي از دوران زندگي خود، به ويژه دوران كودكي و نوجواني، از دريافت درس عشق و انضباط و توجه كافي و صميمانه ديگران، به خصوص والدين خود، محروم بوده‌اند، لذا مسووليت را نمي‌پذيرد و به همين خاطر، در طول زندگي، رنج مي‌برند. اخلاق، يا بهتر است بگوييم: «درست و نادرست، حق و ناحق» اثري بسيار شگفت و عميق در روند «واقعيت‌درماني» دارد. فرهنگ و فرهيختگي كه پايه و اساس آن، آموزش و پرورش است، براي شناخت واقعيت و پذيرش آن و برخورداري از سلامت روان، نقش اساسي دارند.

صفحه‌ی 1