فیلترها

توليد كننده

محمد-مجلسي

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 95,000 تومان

رستاخيز

  • 95,000 تومان

تولستوي در هفتاد سالگي رستاخيز را مي‌نويسد. عصاره و عقايد و افكارش را در رمان رستاخيز مي‌ريزد. روي سخن او تنها با مردم روسيه نيست، با انسان حرف مي‌زند، به بشريت پيام مي‌دهد. تولستوي در اينجا پيامبري است كه مرز نمي‌شناسد. تولستوي پيامبر، تولستوي عصيانگر، تولستوي وسوسه‌گر دست به يكديگر مي‌دهند و رستاخيز را مي‌آفرينند. رستاخيز در دوره‌اي متولد مي‌شود كه تولستوي به پايان يك عمر انديشه و تجربه خود نزديك شده و به كمال پختگي رسيده است. آفرينش هنري او در اين كتاب در منتهاي قدرت خويش است ولي نكته اينجاست كه رستاخيز به سرزمين تازه‌اي در دنياي ادب راه يافته است. تولستوي در يادداشت‌هاي 23 مارس 1894 خود مي‌نويسد:" يك اثر هنري بايد پخش و پراكنده شود، به همه سرايت كند و همه را با خود همراه سازد." همه‌گير شدن و در همه اثر گذاشتن و همه را به دنبال كشيدن، از مشخصات اين كتاب است.

صفحه‌ی 1