فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

محمد-كلانتر---ندا-رايش---مرضيه-روح‌الاميني

مرتب سازی
تعداد تصاویر

خانواده درماني (آميختگي سيستمي)

  • 130,000 تومان

هر يك از ما انسان‌ها بنا به تجربه زيستن در سامان يك خانواده داراي استعدادها و ويژگي‌‌هاي شخصيتي متفاوت و حتي متناقضي هستيم؛ ما مستعد ياري رسانيء محبت‌ورزيء سلطه‌جوييء قدرت‌طلبي و ده ها مورد ديگر هستيم كه بنا به شرايط پيراموني ممكن است موجب ارتقا خويش / ديگري يا تنزل خويش / ديگري شويم. ريشه اصلي سلطه پذيري / سلطه‌جوييء پيشرفت / پسرفتء ظالم / مظلومء فقير / غني در يك جامعه را بايد در سبك تربيتي سامان خانواده كند و كاو نمود. اعضاي تربيت يافته در سامان خانواده‌اي با ويژگي تساهل و نيز پذيرش تكثر و تنوع در عين يكپارچگي و اتحاد به مراتب توانمندي‌هاي چشمگيري را در جامعه انساني به نمايش خواهند گذاشت كه قابل مقايسه با خانواده‌اي جزم‌انديشء متعصب و سخت‌گير نخواهد بود.

صفحه‌ی 1