فیلترها

توليد كننده

محمد-كشاورز---مهدي-منافي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

بزرگراه ميليونرها (رمز ثروتمند شدن را كشف كنيد و در طول عمر خود ثروتمند بمانيد)

  • 75,000 تومان

نويسنده در اين كتاب حقيقت را در مورد حرف‌هاي بيهوده و بي‌ارزش بيان مي‌نمايد و ما را به سمت مسير صحيح موفقيت هدايت مي‌كند. اين كتاب مانند يك بيدارباش نظامي عمل مي‌كند و بايد بدانيد كه برخي از حرف‌هاي مشاوران مالي صرفا براي كسب منغعت شخصي آنها مي‌باشد. اين كتاب مسير سريع براي ميليونر شدن را به شما نشان مي‌دهد. مسيري كوتاه و اثبات شده كه با كمك آن مي‌توانيد به جاي رسيدن به ثروت در پيري خيلي زودتر ثروتمند شويد. بايد بدانيد كه اكثر مشاوران مالي مغز شما را شستشو داده‌اند و روياهاي شما را از بين برده‌اند. آنها تفكر بغرنج آهسته ثروتمند شويد را به شما القا كرده‌اند. تفكري مبتني بر طرحهاي ابتدايي همچون بازار سهام و ... كه شما را در دوران پيري ثروتمند مي‌كند.

صفحه‌ی 1