فیلترها

توليد كننده

محمد-قمري---ايوب-دبيري---مهسا-كبيري---روشنك-مروج

مرتب سازی
تعداد تصاویر

زوج و خانواده‌درماني (رويكرد تمرين محور ليندا متكالف)

  • 110,000 تومان

پديده‌ها و آسيب‌هاي مختلفي در جامعه امروزي وجود دارند كه بنيان و استحكام ازدواج را مورد هدف قرار مي‌دهند، لذا نياز به خدمات مشاوره حرفه‌اي در حوزه ازدواج و خانواده بيش از پيش احساس مي‌شود. براي حرفه‌اي شدن در امر مشاوره در هر حوزه بايستي با ديدگاه‌ها و نظريه‌هاي حرفه‌اي آن حوزه آشنا بود. با اين حال، صرف آشنايي نظري با نظريه‌ها كافي نيست. بلكه بايد نظريه‌ها را در عمل تجربه كرد و تفاوت‌ها را شاهد بود تا به ديدگاه روشني در خصوص فرايند مشاوره رسيد. كتاب زوج و خانواده‌درماني،‌ كتاب كاربردي در زمينه مشاوره ازدواج و خانواده است. اين كتاب علاوه بر مفروضات نظري هر نظريه فرايند درمان و ديدگاه متخصصات شاغل در اين حوزه را ارايه مي‌دهد. از ويژگي‌هاي برجسته اين كتاب؛ مصاحبه با درمانگران متخصص در حوزه هر كدام از نظريه‌ها و همچنين طرح كيس يكسان در انتهاي هر فصل و پاسخ‌دهي متفاوت هر كدام از متخصصان در اين خصوص است كه خواننده را با تفاوت در فرمول‌بندي كيس و فرايند مشاوره هر نظريه آشنا مي‌كند.

صفحه‌ی 1