فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

محمد-قائد

مرتب سازی
تعداد تصاویر

مبارزه عليه وضع موجود

  • 75,000 تومان

سالها به نسل جوانان آلماني بعد از جنگ دوم مي‌گفتند به پشت سر نگاه نكنند. در قصه‌هاي ديني، زنِ لوط پند نشنيد، به پشت سرش نگاه كرد و تبديل به ستون نمك شد. آن جوانها سرانجام روزي عليه بزرگترهاي پاسدار سكوت سر به طغيان برداشتند. اين كتاب داستان شورشِ با دليل جوانان آلمان در آن دهه‌هاست كه دستگاه سياسي را متقاعد كرد چاره‌اي جز پذيرفتن معترضان نسل جديد در نظام مستقر وجود ندارد. يكي از تجربه‌هاي مهم قرن بيستم، ورود جوانان انقلابي آلمان غربي در دهه‌هاي 1960 و 70 به ساختار دولت بود. از آلمانِ پس از جنگ جهاني دوم تصوير دموكراسيِ باثباتي برخوردار از فرهنگي يكدست و عاري از تضاد در ذهنهاست. در واقع از اوايل دهۀ 1950 آن كشور شاهد اعتراض‌هايي سياسي حول موضوع تسليحات بود. يك دهه بعد، جنبش دانشجويي به‌عنوان خيزشي ابتدا فرهنگي، بعد اجتماعي و سپس سياسي، هماهنگيِ ظاهريِ دهۀ 1950 را به هم ريخت و تأثيرهايي پايدار بر خط مشي جامعه گذاشت. جنبشي دانشجويي آغازگر جدّيِ فرهنگِ مخالفت با وضع موجود در آلمان بود و طي ساليان به نيرويِ سياسيِ بااهميتي تبديل شد. اواخر دهۀ 1960 گروهي از جوانان آلمان غربي به اين نتيجه رسيدند كه حرف بس است و سلاح برداشتند تا نظام مستقر را سرنگون كنند. ادامۀ چنين وضعي نيروهاي منزوي‌شدۀ فاشيست را به مقابله با راديكاليسم چپ فرا مي‌خواند و هر آنچه اروپاي ليبرال بعد از جنگ دوم رشته بود پنبه مي‌شد. نظام مستقر آلمان غربي با دو انتخاب روبه‌رو بود: افزايش فشار پليسي و ادامۀ وضعيت فوق‌العاده و پرونده‌سازي و گزينش براي استخدام در دستگاههاي دولتي؛ يا تن‌دادن به عضويت جوانانِ خواستارِ دگرگوني در حكومت، درنظرگرفتنِ سهمي از گوي و ميدان براي آنها، و كمك به كاستن از شدت اعتراضها با سهيم‌كردن مخالفان در امتيازهاي حكومت‌كردن. آيندۀ كل اروپا مطرح بود، راه فاجعه‌بارِ اول در دهۀ 1930 تجربه شده بود، و نظام چارۀ معقولي نداشت جز اينكه به آزمودنِ راه دوم رضايت دهد. برخي مخالفانِ متمايل به براندازي نيز پذيرفتند كه وارد مجلس ملي شوند و تن به بازيهاي پارلماني بدهند. يكي از دانشجوياني كه زماني اعلاميه پخش مي‌كردند و با پليس ضدشورش دست‌به‌يقه مي‌شدند امروز وزير خارجۀ آن كشور است.

توپ‌هاي ماه اوت

  • 155,000 تومان

جنگ جهاني اول به قرن بيستم شكل داد و نتايجش همچنان بر دنياي ما سايه افكنده است. فاجعه‌اي در استفاده از فناوري قرن بيستم با طرز فكر و تكنيك‌هاي قرن نوزدهم و حتي پيش از آن. ابزارها مدرن بودند و آدم‌ها قديمي. اين كتاب روايت ماه نخست آن جنگ است و آنچه در كابينه‌ها و ستادها و جبهه‌ها گذشت. قرار بود به تمام جنگ‌ها پايان دهد، اما مسائلي كه انتظار مي‌رفت با عمليات برق‌آسا حل شود ماند براي جنگ بعدي، و رقابت‌هاي اقتصادي و كينه‌هاي قومي 20 سال بعد شديدتر بيرون زد. در اين كتاب، ميدان جنگ بوته‌ي آزمايشي است براي سنجش رفتار آدم‌ها در موقعيتي تاريخي كه هميشه آرزويش را داشته‌اند تا لياقت خويش را نشان دهند. و اين كه خطا، حماقت، خلق و خو و تصادف صرف تا چه حد بر تركيب واقعيات عيني، منابع اقتصادي، موقعيت تاريخي، طرح‌هاي استراتژيك و اراده‌ي افراد اثر گذار است.خلاصه‌اي از اين كتاب در پادكست فارسي بي‌پلاس ارائه شده است.

صفحه‌ی 1