فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

محمدحسين-خلج

مرتب سازی
تعداد تصاویر

جان مكداول (ذهن و جهان)

  • 12,000 تومان

كتاب ذهن و جهان، كه بر پايه‌ي شش درس‌گفتار مكداول در سال 1991 شكل گرفته است، به پرسشي مي‌پردازد كه شايد پرسش محوريِ فلسفه‌ي مدرن از زمان دكارت باشد: رابطه‌ي بينِ ذهن و جهان چيست و اساساً چگونه ممكن است كه انديشه‌ها درباره‌ي جهان باشند؟ كتاب با اين ادعا شروع مي‌شود كه موضوعِ اصلي‌اش «نحوه‌ي وساطتِ مفاهيم در رابطه‌ي ميانِ اذهان و جهان است» از نظر مكداول ما بايد همسو با كانت به يك ميزان بر اهميت مفاهيم و ورودي تجربي مستقيم يا «شهودات» در پيوند ميانِ انديشه و واقعيت تأكيد كنيم و از نوساني ناخوشايند ميان اسطوره‌ي داده و انسجام‌گرايي بپرهيزيم. پيشنهاد خود مكداول اين است كه براي موجودات زبانمند حساسيت ادراكي به‌صورت مفهومي شكل مي‌گيرد. تصورِ اين موضع دشوار است، چرا كه ما معمولاً فرض مي‌گيريم كه طبيعت و مفاهيم در دو سوي مخالف يك شكافِ عميق قرار دارند، اما مكداول سعي مي‌كند با بهره‌گيري از مفهومِ «طبيعت ثانويه»‌ي ارسطو آن شكاف را نفي كند. اين كتاب بخشي از مجموعه‌اي‌ با عنوان «متون محوري فلسفه» است كه بناست با توضيحاتي كوتاه و روشن، گرچه نه‌ ابتدايي، مهم‌ترين آثار تاريخ فلسفه را به خوانندگان معرفي و آن‌ها را براي مواجهه با خود اين متون آماده و ترغيب كند.

صفحه‌ی 1