فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

محمدجواد-زارعان---ابوالحسن-حقاني---عباس‌علي-شاملي---احمد-رهنمايي---علي-ابوترابي---محمد-عباس‌پور

مرتب سازی
تعداد تصاویر

فلسفه روانشناسي و نقد آن

  • 98,800 تومان

ارائه رويكرد زيستي در فلسفه روانشناسي و تبيين مسائل امروز روان‌شناختي بر اساس آن، تلاشي است كه بونژه و همكارانش در اين كتاب دنبال مي‌كنند. رويكردي كه طي آن «نفس» افسانه خوانده مي‌‌شود، دوگانه بودن نفس و بدن ايده‌اي كهنه انگاشته مي‌شود . رابطه نفس و بدن، صرفا بر اساس فرضيه «اين‌هماني» به معناي يكي پنداشتن پديده‌هاي رواني و پديده‌هاي مغزي تحليل مي‌گردد. در اين رويكرد روان زيست‌شناختي، بر اساس دو مبناي هستي‌شناختي «ماده‌گرايي حدوثي» و «واقع‌گرايي» و دو اصل «فرايند تكاملي زيستي» و «ضرورت مطالعه علمي تجربي انسان» انسان و حيوان يكي قلمداد شده و با استفاده از روش‌شناسي علمي تجربي و عصب زيست‌شناسي، رويكردهاي ذهن‌گرايي، رفتارگرايي، پردازش اطلاعات، به عنوان مصاديق «روانشناسي منهاي مغز» مردود شناخته شده و كاركردهاي رواني پايه و برتر فرايندهاي زيستي معرفي مي‌شوند.

صفحه‌ی 1