فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
5 درس در تئوري روانكاوي ژك لكان (به همراه مصاحبه اختصاصي با نويسنده)
آزادي راستين (فلسفه عملي اسپينوزا)
 • 75,000 تومان
 • با تخفیف: 75,000 تومان
ناطوردشت
 • 110,000 تومان
 • با تخفیف: 110,000 تومان
زندگي روزمره ژاپني‌ها در دوره سامورايي‌ها
 • 195,000 تومان
 • با تخفیف: 195,000 تومان
لذات فلسفه (پاسخ به پرسش‌هاي زندگي)
 • 240,000 تومان
 • با تخفیف: 240,000 تومان
مثنوي معنوي مولانا جلال‌الدين محمد بلخي
 • 325,000 تومان
 • با تخفیف: 325,000 تومان
ماركسيسم و روانكاوي
 • 85,000 تومان
 • با تخفیف: 85,000 تومان
دوپارگي ايگو در فرآيند دفاعي (رساله و شرح)
 • 95,000 تومان
 • با تخفیف: 95,000 تومان
رساله و شرح زنانگي
 • 105,000 تومان
 • با تخفیف: 105,000 تومان
روانشناسي اندوه
 • 60,000 تومان
 • با تخفیف: 60,000 تومان
جستارهايي درباره تكوين بيماري‌هاي رواني (گزيده‌اي از نوشته‌هاي باليني روان‌كاوي)
آليس در سرزمين عجايب
 • 28,500 تومان
 • با تخفیف: 28,500 تومان

5 درس در تئوري روانكاوي ژك لكان (به همراه مصاحبه اختصاصي با نويسنده)

 • 95,000 تومان

پنج درس نازيو، خوانشي است نو، سايه‌شكن و خيره‌كننده از تئوري روانكاوي ژك لكان برپايه دو اصل «ناآگاه ساختاري همچون زبان دارد» و ژوئيسانس -و نيز مفهوم‌پردازي‌هاي منتج از اين دو همچون نقش دال، جايگاه سوژه ناآگاه و نيز ابژه a- در جهت ترسيم طرحي كلي از انديشه روانكاو فرانسوي. آنچه «لكان نازيو» را از ديگر نسخه‌هاي لكان متمايز مي‌كند، نقش تخيل او در «دراماتيزه» كردن گفتمان لكاني است تا بتواند تأثيرات و تأثرات باليني آن را با برانگيختن توامان تخيل خوانندگانش، نشان دهد. اين همان چيزي است كه او «آزادي بازآفريني مولف» مي‌نامد و صميمانه از خوانندگان ايراني خود مي‌خواهد تا با بهره جستن از قوه تخيل خود، «اين كتاب را بي آنكه به نحوه نگارش آن فكر كنند، بخوانند و غرق در متن، به موسيقي اين واژگان راه دهند تا ايشان را با خود ببرد؛ با اين احساس كه اين كتاب راجع به ايشان سخن مي‌گويد».

آزادي راستين (فلسفه عملي اسپينوزا)

 • 75,000 تومان

كتاب آزادي راستين را ادكينز براي دانشجويان مقطع كارشناسي فلسفه نوشته است. دانشجوياني كه آشنايي قبلي‌شان با اسپينوزا بسيار اندك است. پس نويسنده از طرح موضوعات دشوار پرهيز كردهء و كوشيده تا در متني خوش‌خوانء با مثال‌هايي جالب توجه و ملموسء بينش‌هاي فلسفي مهم را فهم‌پذيرتر كند. براي همين كتاب براي عموم خوانندگان نيز مي‌تواند مفيد باشد.

ناطوردشت

 • 110,000 تومان

هولدن كالفليد، شخصيت جذاب ناطور دشت كه در بحراني‌ترين دوره زندگي به سر مي‌برد، قدم در راه سفري سه روزه گذاشته است؛ دور از خانه و در بطن جامعه‌اي كه هم از آن او است و هم نيست و در فضايي كه تنگ و سرد و بيگانه است. ولي آيا اين تنگنا، سرما و بيگانگي صرفا برخاسته از جهان بيرون است؟ قهرمان نوجوان اسلينجر گرما را دوست دارد اما در سرما پرسه مي‌زند؛ پسر‌كي غريبه كه البته براي همه ما چون خود ماست؛ او پرسه مي‌زند تا در پايان اين سه روز، از نوجواني پا به جهان جواني بگذارد؛ او در آستانه ايستاده است و همه ميدانيم در لحظه ورود به چنين عالمي فقط جانب يك چيز رعايت مي‌شود: بي‌اعتنايي

زندگي روزمره ژاپني‌ها در دوره سامورايي‌ها

 • 195,000 تومان

ژاپني‌ها در طول اعصار تحولات فراواني را از سر گذرانده‌اند؛ بارها بخت و اقبال به سراغشان آمده و سپس از ايشان رويگردان شده، و كرارا به فلاكت افتاده‌اند. براي درك آنچه بر آنها گذشته مداقه در حيات اجتماعي مردمان دوره‌اي كه شوگون‌ها در ژاپن قدرت داشتند ضروري مي‌نمايد. سامورايي‌ها در دوران جنگ‌هاي داخلي (مصادف با قرون وسطا در اروپا) قدرت گرفتند و به طبقه‌اي مهم و ممتاز در ژاپن تبديل شدند كه وجودشان هم ضامن امنيت بود و هم برهم زننده آن. آنها در خدمت شوگون‌ها بودند و قدرت اين حاكمان در سايه را نمايش مي‌دادند.

لذات فلسفه (پاسخ به پرسش‌هاي زندگي)

 • 240,000 تومان

لذات فلسفه نظريات ويل دورانت درباره مسائل اساسي زندگي و سرنوشت انسان است. او در اين كتاب مي‌كوشد تا به فلسفه‌اي متناسب و هماهنگي با زندگي برسد و درباره مسائلي بحث مي‌كند كه اين روزها بيشتر به زندگي ما نزديك است. موضوع بحث او انسان است. انسان كنونيء يعني خود ما. او فلسفه را شامل مسائلي مي‌داند كه بر معني و ارزش زندگي انساني تاثير گذارند. دورانت در اين كتاب به زن امروزيء زيبايي‌شناسيء خوشبختيء سرنوشت تمدنء فلسفه سياسيء فلسفه دين و مفاهيمي از اين دست مي‌پردازد.

مثنوي معنوي مولانا جلال‌الدين محمد بلخي

 • 325,000 تومان

مثنوي معنوي مولانا جلال‌الدين محمد بلخي

ماركسيسم و روانكاوي

 • 85,000 تومان

به نظر مي‌رسد فهم جهان مدرن بدون مواجهه با انديشه‌هاي كساني چون ماركس و فرويد و درك آموزه‌ها و نظرهاي ايشان قرين توفيق نخواهد بود. مروري گذرا به مهم‌ترين و تاثيرگذارترين جريان‌هاي فكري و اجتماعي دو سده اخير بيان‌گر تاثير گسترده و نظرگير انديشه‌هاي ايشان در حوزه‌هاي اجتماعي، سياسي، اخلاقي و نظري بشر است. روبن اسبورن در كتاب ماركسيسم و روانكاوي با بررسي آموزه‌هاي اصلي روانكاوي از منظر ماركسيسم. و نيز ارزيابي مولفه‌هاي محوري ماركسيسم از دريچه روانكاوي، روابط متقابل بين زندگي ذهني آدمي و واقعيات فرايندهاي اقتصادي و اجتماعي را تشريح مي‌كند و نشان مي‌دهد اين دو جريان ناقض هم نيستند و در فهم ماهيت آدمي يكديگر را كامل مي‌كنند.

دوپارگي ايگو در فرآيند دفاعي (رساله و شرح)

 • 95,000 تومان

مقاله دوپارگي فرويد مقاله‌اي كوتاه اما بسيار كليدي در فهم ديدگاه او و نقطه عزيمت بسياري ديدگاه‌‌هاي پس از فرويد بوده است. كتاب حاضر مشتمل بر مقاله اصلي و شرح هاي مختلفي است كه از منظر مكاتب گوناگون روانكاوي در فرانسه، انگليس و آمريكاي لاتين بيان شده است. از رهگذر اين تفاسير، اهميت مقاله و چشم اندازهاي نظري و باليني ما درباره روانكاوي و كاربست آن در جهان پيچيده امروز گسترش خواهد يافت.

رساله و شرح زنانگي

 • 105,000 تومان

در ادبيات روانكاوي بحث‌هاي بسياري در باب جنسيت مطرح است كه حتي امروز هم نه نمود مفهومي آن روشن است و نه كاربرد باليني‌اش. فرويد در مقاله «زنانگي» خود با مفهوم پردازي اين امر كه چگونه «يك زن از كودكي با موضع دوجنسي پديد مي‌آيد» به موضوع «معماي زنان» پرداخت. فرويد نمي‌دانست «زنان چه مي‌خواهند؟»؛ در قرن بيست ويكم نيز زنانگي و سكسواليته زنانه هنوز يك معماست. «معما» زنانگي را توضيح نداد، بلكه آن را در قالب مفهومي مبهم و دو پهلو رها كرد و همين مؤيد نابسندگي بخصوصي در شناخت مسائل جنسي پيرامون زنان و زنانگي بود. زمان آن رسيده است كه از فانتزي «رمز و راز زنانگي» دست بشوييم. زنان ابوالهول نيستند. يا بهتر بگوييم: آنها نه كمتر و نه بيشتر از مردان چنين‌اند. هيچ رمز و رازي براي حل شدن وجود ندارد. كتاب كنوني علاوه بر رساله اصلي فرويد، شامل تفسيرهاي مختلفي است كه نظريه پردازان برجسته مكاتب گوناگون روانكاوي و مطالعات جنسيت از مفهوم‌پردازي زنانگي ارائه كرده‌اند.

روانشناسي اندوه

 • 60,000 تومان

كتاب روانشناسي اندوه مواجهه‌اي است با مسئله فقدان، داغداري و تجربه‌هاي اندوه‌بار. ريچارد گروس علاوه بر بررسي چيستي اندوه و اشكال مختلف آن، واكنش‌هاي انساني به اين مسئله را نيز مي‌كاود. از اين‌رو، محتواي كتاب موضوعاتي وسيع را پوشش مي‌دهد. نويسنده هم از روانكاوي فرويد، هم از عقايدي بي‌اعتبار كه «مراحل» اندوه را گذركردني مي‌داند و هم از هنجارهايي اجتماعي و فرهنگي سخن مي‌گويد كه درك ما را از داغداري شكل داده يا محدود كرده‌اند. ويژگي برجسته اين كتاب آن است كه به زباني كه در توصيف اندوه به كار مي‌بريم نيز پرداخته است.

جستارهايي درباره تكوين بيماري‌هاي رواني (گزيده‌اي از نوشته‌هاي باليني روان‌كاوي)

 • 65,000 تومان

جستارهاي گردآوري‏‌شده در اين كتاب، شامل طيف متنوع اما پيوسته‌‏اي از مطالعات فرويد دربارۀ نِوروزها و به‌طور عمده هيستري و نِوروز وسواس است كه از رهگذرشان مي‏‌توان از تحولات صورت‏‌گرفته در رويكرد او نسبت به اختلال‏‌هاي رواني، ريشه‌‏ها و چگونگي پيدايش آنها‏، نحوۀ دسته‏‌بندي و شيوۀ درمان‏شان تصوري پيدا كرد. اين نوشته‏‌ها هم حاصل تلاش‏‌هايي مداوم براي صورت‏بندي نظريِ يافته‌‏هاي باليني بر زميني نوظهور و جديدند و هم بخشي از مسير كلي تاريخ روانكاوي را ترسيم مي‏‌كنند. نوشته‌‏هاي باليني فرويد نشان مي‏‌دهند كه كشف قارۀ ناخودآگاه شبيه گذركردن از دل جنگلي تاريك بوده كه نيازمند ميزان بالايي از صبر و حوصله، درك نقاط انسداد و كاستي‌‏هاي نظري، شهامت جست‏‌وجوي مسيرهاي تازه و ابداع مفاهيمي جديد براي پي‌‏ريزي شالوده‏‌هاي اين مسيرهاست. اين تقلاي دشوار و پرفرازونشيب قبل از هرچيز از بطن تجربه‌اي مشخصاً مدرن شكل گرفته، تجربۀ مواجه‌ه‏اي خاص ميان بيمار و درمانگر كه متضمن انبوهي از سردرگمي‏‌ها، تجديد خاطره‏‌ها، طفره‌‏رفتن‏‌ها، مقاومت‌‏ها و بيداركردن دردهاي خفته است، تجربه‏‌اي كه چشمي بينا و گوشي شنوا و حساس به كوچك‏ترين جزئيات را مي‏‌طلبد.

آليس در سرزمين عجايب

 • 28,500 تومان

آليس در سرزمين عجايب اثري جدي و آينه تمام نماي عصر ويكتوريايي (و حتي زمان حال)است. دوراني كه كودكان فقط نسخه‌اي كوچك‌تر از بزرگسالان بودند. آنان از خواندن داستان‌هاي پريان و فانتزي برحذر مي‌شدند، زيرا در اين عصر، ادبيات بايد در خدمت درس‌هاي دنياي واقعي باشد: همان دنيايي كه مجالي براي ديدن كودكان نداشت و يكي از واقعيت‌هاي موردپسند آن، «تقليد» رفتار بزرگترها بود. كارول نكات جالبي را در اين اثر خاطرنشان مي‌كند: «دودو» سنش را به رخ مي‌كشد و «دوشس» اقتدار شاه را. هر آنكس كه بزرگتر (مقتدرتر) است بر ديگران تحكم مي‌كند، همان‌گونه كه وقتي آليس قدبلند و درشت مي‌شود، اعتماد به نفس مي‌يابد و همه چيز را بر هم مي‌زند. همه چيز ما را به ياد داروينيسم مي‌اندازد. اين است جهان به ظاهر خيالي آليس كه تا حد زيادي، نوعي محاكات جهان واقعي است. از اين روست كه طيف خوانندگان آليس را نمي‌توان به سادگي تعيين كرد.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1