سوال در مورد كالا

علوم شناختي (مقدمه‌اي بر مطالعه ذهن)