سوال در مورد كالا

همه چيز نابود شده است نخستين‌شان شعر (مجموعه شعر اينگبورگ باخمن)