سوال در مورد كالا

رفتيم بيرون سيگار بكشيم 17 سال طول كشيد (داستان‌هايي از نويسنده‌هاي روس)