سوال در مورد كالا

موهبت كامل نبودن (رها كردن خود آرماني و پذيرش خود واقعي)