سوال در مورد كالا

باز هم من (احساس ارزش به خود و تجربه هويت روانشناسي كهن‌الگويي انسان امروز)