سوال در مورد كالا

شما عظيم‌تر از آني هستيد كه مي‌انديشيد