سوال در مورد كالا

1000 نماد در هنر و اسطوره شكل به چه معناست