سوال در مورد كالا

جنبه مثبت بي‌منطق بودن (مزاياي پيش‌بيني نشده سرپيچي از منطق در محل كار و در خانه)