سوال در مورد كالا

آوازهاي زني كه از گرامافون مي‌آمد (مجموعه شعر)