سوال در مورد كالا

عمر كوتاه نيست ما كوتاهي مي‌كنيم