سوال در مورد كالا

مثل زرافه باش (يك سر و گردن از بقيه بالاتر)