سوال در مورد كالا

كار همچون زندگي (چگونه مي‌توانيد كاري را كه براي آن زاده شده‌ايد كشف كنيد و به رضايت خاطر برسيد؟)