سوال در مورد كالا

اقتصاد روايي (چگونه داستان‌هاي ويروسي رخدادهاي بزرگ اقتصادي را مي‌سازند)