سوال در مورد كالا

ملانصرالدين زندگي خويشتنيم (برداشت‌هاي روانشناسانه از طنزها)