سوال در مورد كالا

تربيت بدون فرياد (با حفظ خونسردي به روشي انقلابي در تربيت فرزندان خود دست يابيد)