سوال در مورد كالا

روي ماه خداوند را ببوس (پالتويي)